Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 118 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 118 Next Page
Page Background

ekorozwÓJ: strateGiczNY FiLar sirap

poLitYka oszczĘDzaNia eNerGii

Sustainability: Sirap’s strategic pillar

Sirap nieustannie angażuje się w badania, rozwój, a

także szkolenie swoich pracowników, aby udoskonalać

procesy produkcyjne i produkty tak, aby minimalizować

szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Co roku

realizujemy znaczące inwestycje, których zadaniem jest

optymalizacja wykorzystania energii, a co za tym idzie,

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Sirap poświęca

bardo dużo uwagi wszystkim aspektom zrównoważonego

wykorzystania zasobów. Przykładami tego mogą być:

świadome stosowanie materiałów (nowych, z recyklingu

oraz BIO), szkolenia pracowników w tym zakresie (na

wszystkich szczeblach) oraz współpraca z doświadczonymi

partnerami w zakresie opracowywania nowych

„zielonych” rozwiązań.

Sirap is constantly engaged in Research and Development

and training to improve production processes and

products in order to minimize their environmental impact.

Important investments are made every year with the aim

of optimizing energy consumption and, consequently,

reducing CO2 emissions. Sirap is sensitive to the theme of

sustainability, in all its aspects. Concrete examples are the

careful and conscious use of materials (virgin, recycled and

BIO), corporate training on the subject (carried out at all

levels), and the involvement of experienced partners for the

development of new „green” solutions.

Od momentu jej wprowadzenia w roku 2011, polityka

oszczędzania energii przyniosła znaczące rezultaty w

całej Grupie.

optYMaLizacJa procesÓw

Process optimization

koNserwacJa zakŁaDÓw proDUkcYJNYcH

Plants maintainance

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Staff training

poDJĘte akcJe /

Actions

rezULtatY

/

Results

śreDNi roczNY spaDek zUŻYcia eNerGii

Average annual reduction in consumption

proGresYwNY spaDek eMisJi CO2

(w tonach)

Progressive reduction of CO2 emissions (tons)

wYDaJNe zarzĄDzaNie oświetLeNieM

Efficient lightning management

wYDaJNe UkŁaDY kLiMatYzacJi

Efficient air conditioning systems

wYDaJNe UkŁaDY ze sprĘŻoNYM powietrzeM

Efficient air pressuring system

206 t

2015

2016

2017

805 t

1.257 t

-4.5%

Energy Saving Policy