Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 118 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 118 Next Page
Page Background

rezULtatY

/ Results

redukcja ilości wypadków w firmach należących do grupy.

wskaźnik częstości wypadków

liczba wypadków na milion roboczogodzin

- 90%

Reduction of the number of injuries within the group companies.

Injury Frequency Index = n° of injuries per 1 million working hours

W rezultacie podjętych przez nas działań udało nam

się zmniejszyć wskaźnik częstości wypadków o ponad

90%.

Wartość uwzględnia firmy wykupione przez Sirap

oraz wprowadzenie w nich naszych

dobrych praktyk.

As part of our activities, we have reduced the Injury

Frequency Index by over 90%.

This value takes into account the acquisitions over

the years and the extension of

Sirap best practices.

Dążąc do doskonałości w zarządzaniu naszymi

procesami zainicjowaliśmy projekt „Full Certificate”,

którego celem jest włączenie wszystkich zakładów

produkcyjnych do „ceryfikowanego systemu”.

Założeniem projektu (trwającego od 2016 roku), jest

przygotowanie i implementacja Zintegrowanego Systemu

Zarządzania Zdrowiem, Bezpieczeństwem oraz Ochroną

Środowiskiem, który został certyfikowany zgodnie z

najwyższymi uznawanymi na arenie międzynarodowej

standardami.

With the aim of pursuing excellence in the management

of our processes, we launched the “Full Certificate

Project” with the aim of bringing all the production sites

to a “certified system”.

The project, launched in 2016, envisages a process

of preparation and implementation of an Integrated

Health, Safety and Environment Management System,

which has obtained certification according to the best

internationally recognized standards.

NastĘpNY ceL /

Next Target

2008

41,3

28,6 27

4,6

8,1 6,6 5 5,2 5,8

2,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Insertion of Remoulins - 2015

Insertion of RosaPlast - 2016

wprowadzeniew remoulins - 2015

wprowadzenie w rosaplast - 2016

0

wypadków

/

Zero Injuries

proJekt peŁNeGo certYFikatU

Kultura korporacyjna firmy Sirap zaczyna się od wartości

wyrażonych w ośmiu punktach naszej Polityki Rozwoju. Na

przestrzeni lat przyjęliśmy określony styl i kulturę pracy,

która skupia się na udoskonalaniu podejścia do zagadnień

zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, ze

szczególnym uwzględnieniem ludzi w centrum naszych

działań.

For Sirap, corporate culture starts from the values

expressed in the eight points of the Development Policy.

Over the years we have implemented a path aimed at

cultural change on health, safety and environmental

protection, considering people at the center of our

activities.