Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 118 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 6 / 118 Next Page
Page Background

Jakość oraz bezpieczeństwo /

Quality and Safety

NOWA POLITYKA SIRAP

Rozwój - Jakość - Bezpieczeństwo – Środowisko

THE NEW SIRAP POLICY

Development - Quality - Safety - Environment

1. ETYKA

wwykonywaniu wszystkich zadań, w zgodzie z wymogami

prawnymi, zobowiązaniami, wewnętrznymi zasadami dotyczącymi zdrowia

i bezpieczeństwa, a także zasadami obejmującymi jakość i zarządzanie

środowiskowe, z jednoczesnym promowaniem wzajemnego szacunku i

współpracy między pracownikami, z poszanowaniem dla różnorodności,

aby każdemu pracownikowi można było zapewnić pozytywne, bezpieczne

środowisko pracy sprzyjające zrównoważonemu wzrostowi.

2. SKUPIENIE NA POTRZEBACH KLIENTA

poprzez dostarczanie usług,

produktów i rozwiązań związanych z opakowaniami, a także oferowanie

usług przed- i posprzedażowych, w ramach których szybko reagujemy na

potrzeby klienta, zapewniając wysokiej jakości produkty, które spełniają

wymagania standardów bezpieczeństwa żywności oraz są oparte na

technologiach bezpiecznych dla konsumenta.

3. INNOWACJE

- inwestujemy w badania i rozwój, aby przewidywać oraz

wspierać potrzeby rynku poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań

i produktów, które gwarantują ich niezawodność, a jednocześnie powstają

z poszanowaniem dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, środowiska oraz

otaczających nas społeczności.

4. CIĄGŁE DOSKONALENIE

pozwala nam utrzymać konkurencyjność,

optymalizować wszystkie procesy w firmie oraz poprawiać wydajność

systemów odpowiedzialnych za zarządzenie zdrowiem, bezpieczeństwem,

jakością i środowiskiem.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

poprzez optymalizację procesów mających

na celu redukcję odpadów oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko

na wszystkich etapach cyklu życia produktu; zmniejszenie zużycia zasobów

oraz jak ich najlepsze wykorzystanie.

6. RZETELNOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ

: nasze działania, bez względu

na to, czy o charakterze wewnętrznym, czy skierowane do dostawców,

konsumentów, władz zewnętrznych, czy też lokalnych społeczności, są

oparte na kryteriach maksymalnej transparentności, rzetelności oraz

uczciwości.

7. EDUKACJA, INFORMACJA I SZKOLENIA

pomagają nampromować dobre

praktyki nawszystkich poziomach, chronić środowisko oraz zapobiegać ryzyku

zagrażającemu zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, a także zapewniać wysoką jakość

produktów i usług dlawszystkich konsumentów.

8. ZAANGAŻOWANIE

na wszystkich poziomach organizacji oraz

zaangażowanie personelu zewnętrznego w ochronę środowiska oraz

dostrzeganie potencjalnych zagrożeń dla pracowników, aby zapobiegać

wypadkom, urazom oraz chorobom zawodowym. Każdy z nas dąży do

osiągnięcia oczekiwanych wyników wykorzystując swoje kompetencje

i zaangażowanie oraz stwarzając sprzyjające warunki do rozwoju

indywidualnego dla dobra wspólnego

1. ETHICS

in the performance of all activities, in compliance

with legal requirements, conformity obligations and the

internal health and safety, quality and environmental

management rules, and promoting mutual respect and care

among colleagues, respecting diversities and assuring everyone

a positive, safe working environment, for a sustainable growth.

2. CUSTOMER FOCUS

,

by supplying services, products and

packaging solutions through pre and after sales services that

respond quickly to every need, with high-performing products

that comply with food safety standards and feature consumer

safeguard technologies.

3. INNOVATION

by investing in research and development,

to anticipate and support the market needs; by developing

innovative solutions and products that guarantee product and

service reliability while protecting the health and safety of

people, the environment and the surrounding communities.

4. CONTINUOUS IMPROVEMENT

to maintain the

company’s competitive edge, to optimize all company

processes and to improve the efficiency of systems for

managing health, safety, quality and environment.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

through optimisation

of processes to reduce waste and environmental impacts in all

phases of the product’s life cycle; reducing consumption and

encouraging sustainable use of resources.

6. RELIABILITY AND TRANSPARENCY

:

our action, whether

internal or directed to suppliers, customers, external authorities

and local communities, will be based on maximum transparency

criteria, reliability and integrity.

7. EDUCATION, INFORMATION AND TRAINING

to

promote good practices at all levels, to prevent health and

safety hazards for people, environment and to guarantee

product and service quality to all customers.

8. INVOLVEMENT

of all organisation levels and external

personnel in safeguarding the environment and in identifying

potential hazards to employees to prevent accidents, injuries

and occupational diseases. Everybody is committed to the

achievement of the expected results with competence and

dedication, creating a favourable environment condition to

individual development towards mutual advantage.